unsplash-CQfNt66ttZM-me

Huol­to-oh­jei­ta

Ylei­siä huol­to-oh­jei­ta kai­kil­le lai­te­mer­keil­le

Tääl­tä pys­tyt kat­so­maan ylei­siä huol­to-oh­jei­ta eri kun­to­lait­teil­le. Oh­jeet ovat ylei­siä kai­kil­le lai­te­mer­keil­le ja lait­teis­sa saat­taa olla vie­lä lai­te­koh­tai­sia huol­to­suo­si­tuk­sia ja li­säyk­siä. Nou­da­ta nii­tä. Nämä ovat kui­ten­kin hy­viä pe­rus­oh­jei­ta!

Oh­jei­den huol­to­vä­lit on tar­koi­tet­tu kau­pal­li­sil­le ko­vas­sa käy­tös­sä ole­vil­le sa­leil­le, jo­ten vä­hem­mäl­lä käy­töl­lä ole­vat lait­teet ei tar­vit­se niin ti­he­ää huol­to­vä­liä.


Sel­ven­nyk­set:

Pe­rus­teel­li­nen tar­kis­tus:

 • Käy­dään läpi huo­lel­li­ses­ti lai­te myös si­säl­tä ja tar­vit­taes­sa kor­ja­taan/vaih­de­taan vau­rioi­tu­nut osa.

Pääl­li­pe­su:

 • Lai­te pyy­hi­tään kos­teal­la rä­til­lä ja mie­dol­la pe­suai­neel­la. Sa­mal­la tar­kis­te­taan pääl­li­sin puo­lin lait­teen kun­to.

VA­PAA­PAI­NOT

kuu­kausit­tain:

 • pe­rus­teel­li­nen tar­kis­tus (mm. ruu­vit ver­hoi­lut, kiin­nik­keet)
 • mah­dol­lis­ten sää­tö­nup­pien/he­lo­jen voi­te­lu

vii­kot­tain:

 • pääl­li­pe­su

SPIN­NING-PYÖ­RÄ

Kuu­kausit­tain:

 • pe­rus­teel­li­nen tar­kis­tus (mm. vas­tus­pa­la, pol­ki­met, laa­ke­rit, rat­taat, sa­tu­la, sää­tö­ruu­vit, vauh­ti­pyö­rä, oh­jaus­tan­ko)
 • sa­tu­lan etäi­syys­kis­kon ja tan­gon voi­te­lu
 • oh­jaus­tan­gon etäi­syys­kis­kon ja tan­gon voi­te­lu
 • sää­tö­ruu­vien voi­te­lu
 • ket­ju­jen öl­jyä­mi­nen (jos ei ole hih­na­ve­to)
 • vas­tus­pa­lan voi­te­lu

vii­kot­tain:

 • sää­tö­ruu­vien tar­kis­tus ja va­pau­tus (pi­täi­si aina va­paut­taa käy­tön jäl­keen)
 • pääl­li­pe­su

JUOK­SU­MAT­TO

Kuu­kausit­tain:

 • pe­rus­teel­li­nen tar­kis­tus (mm. laa­ke­rit, mat­to, moot­to­ri, oh­jausyk­sik­kö, näyt­tö­pa­nee­li, säh­kö­lii­tän­tä)
 • ma­ton ja le­vyn vä­lin voi­te­lu
 • nousu­kul­ma­pult­tien puh­dis­tus ja voi­te­lu
 • moot­to­ri­ti­lan imu­roin­ti
 • pö­ly­suo­dat­ti­men imu­roin­ti
 • ma­ton alus­tan imu­roin­ti

vii­kot­tain

 • pääl­li­pe­su

CROS­STRAI­NER/STEP­PER

Kuu­kausit­tain:

 • pe­rus­teel­li­nen tar­kis­tus (mm. laa­ke­rit, ni­ve­let, näyt­tö, pe­daa­lit, kä­si­kah­vat)
 • si­sä­ti­lan imu­roin­ti
 • ni­ve­lien voi­te­lu

Vii­kot­tain:

 • pääl­li­pe­su

SOU­TU­LAI­TE

Kuu­kausit­tain:

 • pe­rus­teel­li­nen tar­kis­tus (mm. ket­jut, vas­tus­ku­mi­nau­ha, rat­taat, laa­ke­rit, sa­tu­la, sa­tu­lan kis­ko)
 • vauh­ti­pyö­rä­ko­te­lon imu­roin­ti si­säl­tä
 • ket­jun voi­te­lu

Vii­kot­tain:

 • pääl­li­pe­su

VAS­TA­PAI­NO­LAI­TE/TAL­JA­LAI­TE

Kuu­kausit­tain:

 • Pe­rus­teel­li­nen tar­kis­tus (mm. ni­ve­let, laa­ke­rit vai­je­rit, tal­ja­pyö­rät, ver­hoi­lut, kah­vat, sää­tö­oh­jai­met)
 • pai­no­le­vy­tan­ko­jen voi­te­lu
 • ni­ve­lien voi­te­lu
 • sää­din­ruu­vien voi­te­lu

Vii­kot­tain:

 • pääl­li­pe­su


Hyvä tie­tää.. vink­ke­jä ja oh­jei­ta


TAL­JA­LAI­TE/VAI­JE­RIT

 • Kun vai­je­ri al­kaa tu­le­maan käyt­töi­kän­sä pää­hän se to­den­nä­köi­ses­ti ha­jo­aa en­sin ny­lo­nis­ta ja sit­ten itse te­räs­vai­je­ri al­kaa ris­paan­tua. Jos­kus kui­ten­kin vai­je­ri ris­paan­tuu ny­lo­nin si­säl­tä, jol­loin ha­vait­se­mi­nen on vai­keam­paa. Tämä tun­tuu lit­ta­nal­ta koh­dal­ta vai­je­ris­sa. Vai­je­ri pi­täi­si vaih­taa heti kun huo­maat sen ole­van epä­kun­toi­nen (ku­lut­taa tal­ja­pyö­rää, tur­val­li­suus­ris­ki kat­ke­tes­saan..ym).
 • Eri lai­te­val­mis­ta­jil­la on eri­lai­sia kiin­ni­tys­päi­tä vai­je­reil­leen ja yleen­sä vai­je­rit myy­dään kiin­nik­kei­neen jo­hon­kin mää­rät­tyyn lait­tee­seen. Tar­jol­la on myös yleis­mal­li­sia kiin­ni­tys­mah­dol­li­suuk­sia vai­je­rin päil­le, joi­ta pys­tyy käyt­tä­mään uu­del­leen pel­käl­lä vai­je­rin vaih­dol­la.

POL­KI­MIEN KIIN­NI­TYS

 • Pol­ki­mien kiin­ni­tyk­ses­sä kam­peen esiin­tyy ylei­ses­ti kah­ta eri kier­re­kokoa: 9/16" (n.14,2mm) tai 1/2" (n. 12,6mm). Pu­hu­taan siis sen osan pak­suu­des­ta, joka kier­re­tään pol­ki­men kam­peen kiin­ni. 
 • Ta­val­li­sis­sa pyö­ris­sä on lä­hes­tul­koon aina 9/16" kier­re. Kun­to­pyö­rien pol­ki­mis­sa on mo­lem­pia koko­ja aika ta­sai­ses­ti.
 • Voit mi­tata kier­teen koon hel­pos­ti mil­lä ta­han­sa mi­tal­la. Eli mit­taa kier­teen pak­suus (hal­kai­si­ja). Työn­tö­mi­tal­la hel­poin­ta. Jos käy­tät ta­val­lis­ta mit­taa tai vii­vo­tin­ta, tar­kis­ta että mit­ta on kes­kel­lä kier­ret­tä 
 • Va­sem­man pol­ki­men kiin­ni­tyk­ses­sä on aina ns. vää­rin­päin ole­vat kier­teet. Eli kun olet pyö­rän va­sem­mal­la puo­lel­la ja AVAAT pol­jin­ta auki, se ta­pah­tuu myö­tä­päi­vään (eli sin­ne mi­hin kel­lon vii­sa­rit liik­kuu). Oi­keal­la puo­lel­la on nor­maa­lit kier­teet, eli AVAA­MI­NEN ta­pah­tuu vas­ta­päi­vään. 
 • Älä ki­ris­tä pol­jin­ta kiin­ni ham­paat ir­vees­sä, vaan ihan nor­maa­li na­pak­ka ki­ris­tys riit­tää. Lai­ta aina en­nen kiin­ni­tys­tä kier­tei­siin hiu­kan öl­jyä, jot­tei avaa­mi­nen sit­ten jos­kus ole kau­hean työ­läs­tä (pol­jin kyl­lä py­syy pai­kal­laan öl­jys­tä huo­li­mat­ta).

POL­JIN­KAM­MEN KIIN­NI­TYS

 • En­nen kuin lai­tat kam­men kiin­ni ak­se­liin, var­mis­ta että ak­se­li on puh­das ja ruos­tee­ton. Lai­ta hiu­kan ras­vaa ak­se­lil­le, sit­ten kam­pi pai­kal­leen lop­puun saak­ka. Työn­nä en­sin kä­del­lä kam­pi tiu­kas­ti pai­kal­leen ja sit­ten ki­ris­tä kiin­ni­tys­pult­ti.

SPIN­NING­KEN­KIEN KLOS­SIEN KI­RIS­TYS

 • Kuusio­ruu­vien ki­reys kan­nat­taa aina vä­lil­lä tar­kis­taa pol­jin­lu­kois­ta, sil­lä ne saat­ta­vat löys­tyä ajan mit­taan. Pyö­räi­ly­ken­gis­sä on yleen­sä sää­tö­va­raa klos­seil­le. Ko­ke­muk­sen kaut­ta löy­dät oman hy­vän ja­lan asen­non.

JUOK­SU­MA­TON VOI­TE­LU

 • Öl­jyä tu­li­si li­sä­tä sään­nöl­li­ses­ti juok­su­ma­tol­le. Riip­puen täy­sin käyt­tö­as­tees­ta, kuin­ka usein. Yleis­sään­tö­nä voi­te­lu tu­li­si suo­rit­taa aina 100 käyt­tö­tun­nin jäl­keen. Ko­ti­kun­toi­li­jal­le (1 ker­ta päi­väs­sä tree­ni) suo­si­tus on tar­kis­taa ma­ton öl­jy­ti­lan­ne ker­ran kuus­sa. Kau­pal­li­set sa­lit, jos­sa käyt­tö­as­te on huo­mat­ta­vas­ti isom­pi, ker­ran vii­kos­sa tar­kis­tus on suo­si­tel­ta­vaa. Öl­jyn ku­lu­mi­nen riip­puu kui­ten­kin hy­vin mo­nes­ta asias­ta ku­ten käyt­tö­ker­rat, mi­ten käy­te­tään, ma­ton ki­reys ym.., jo­ten jo­kai­nen löy­tää oman hy­vän öl­jyä­mis­vä­lin ko­ke­muk­sen poh­jal­ta. Eikä se niin tark­kaa ole, mie­lui­ten li­säät öl­jyä vä­hän ker­ral­la ja useam­min.
 • Öljy le­vi­te­tään ma­ton sii­hen koh­taan, jos­sa juok­su/kä­ve­ly ta­pah­tuu.
 • Yh­teen voi­te­lu­ker­taan käy­te­tään noin 10ml öl­jyä.
 • Ko­kei­le kä­del­lä ma­ton ja le­vyn vä­lis­tä ti­laa tar­kis­taak­se­si öl­jy­ti­lan­teen (ota pa­pe­ri tai rät­ti vie­reen, kä­te­si to­den­nä­köi­ses­ti li­kas­tuu). Öl­jyn pi­täi­si tun­tua ohue­na liu­ku­va­na kal­vo­na ma­ton ja le­vyn pin­nal­la. Jos kui­va, li­sää öl­jyä. Jos olet epä­var­ma, li­sää öl­jyä.

KUN­TO­PYÖ­RÄN AKUN LA­TAA­MI­NEN

 • Akku la­tau­tuu pol­ke­mal­la kun­to­pyö­rää tai lait­ta­mal­la kun­to­pyö­rä verk­ko­vir­taan.Jos kun­to­pyö­rä on kau­an va­ras­tos­sa tai sil­lä pol­je­taan hy­vin vä­hän, akun va­raus­ta­so las­kee ja se ei enää toi­mi niin kuin pi­täi­si. Sil­loin ak­kua voi la­da­ta verk­ko­vir­ral­la tai eril­li­sel­lä ak­ku­la­tu­ril­la. Jos­kus kui­ten­kin akku tyh­jen­tyy niin pal­jon, et­tei se enää täy­ty tar­vit­ta­vaan va­raus­ta­soon, tai sen käyt­töi­kä on lop­pusuo­ral­la. Sil­loin akku täy­tyy uusia.

KUN­TO­LAIT­TEI­DEN UL­KOIS­TEN SÄH­KÖ­LII­TÄN­TÖ­JEN TAR­KIS­TUS

 • Kun­to­sa­li­lait­tei­den säh­kö­joh­dot ja liit­ti­met kan­nat­taa tar­kis­taa sään­nöl­li­ses­ti. Etsi onko joh­dos­sa ul­koi­sia vam­mo­ja, tai liit­ti­mien pii­kit vään­ty­nei­tä. Vaih­to on kui­ten­kin help­poa ja hal­paa.

MUSIIK­KI­LAIT­TEI­DEN SÄH­KÖ­LIIT­TI­MIEN KUN­NOS­SA­PI­TO

 • Kaik­ki liit­ti­met ylei­ses­ti ha­joa­vat mel­kein­pä poik­keuk­set­ta en­sin joh­don ja itse liit­ti­men lii­tos­koh­das­ta. Ole siis tark­ka­na, et­tei lii­tos­koh­taan koh­dis­tu ve­toa taik­ka lii­an jyrk­kää kul­maa.

KU­MI­KAH­VO­JEN VAIH­TO KUN­TO­LAIT­TEI­SIIN

 • Aina kun vaih­dat ku­mi­suo­juk­set uusiin, tu­lee van­hat lii­ma­jä­mät put­sa­ta huo­lel­la pois. Käy­tä en­sin puuk­koa/mat­to­veis­tä, sit­ten hio­ma­pa­pe­ria ja lo­puk­si rät­tiä.
 • Uu­den kah­van asen­nuk­ses­sa ku­mi­kah­vaa kan­nat­taa läm­mit­tää kuu­ma­pu­hal­ti­mel­la tai ihan nor­maa­lil­la hiusöö­nil­lä. Läm­me­tes­sään kah­va laa­je­nee, jol­loin se on hel­pom­pi lait­taa pai­kal­leen. Jääh­tyes­sään kah­va pu­ris­tuu tiu­kas­ti kiin­ni.
 • Li­säk­si voi lait­taa mie­toa saip­pua­vet­tä asen­net­ta­van kah­van pin­nal­le. Tämä tuo hiu­kan li­sää liu­kua asen­ta­mi­seen.

LIU­KUES­TEEN ASEN­NUS KUN­TO­LAIT­TEE­SEEN

 • Pois­ta van­hat tei­pit alus­tas­ta ja pyy­hi pin­ta huo­lel­li­ses­ti lias­ta ja ras­vas­ta
 • Leik­kaa so­pi­van kokoi­nen pala rul­las­ta ja so­vi­ta vie­lä pala lai­tet­ta­vaan koh­taan en­nen kuin otat suo­ja­pa­pe­rin pois
 • Ota suo­ja­pa­pe­ri pois tei­pis­tä ja lii­maa huo­lel­la pin­taan. Pidä teip­pi tiuk­ka­na, jot­tei syn­ny il­ma­kuplia.
 • Val­mis
 • Voit ha­lu­tes­sa­si teip­paa­mi­sen jäl­keen te­hos­taa lii­man pi­tä­vyyt­tä läm­mit­tä­mäl­lä teip­piä kuu­ma­pu­hal­ti­mel­la (nor­maa­li hiusföö­ni käy). Varo kui­ten­kin et­tet läm­mi­tä lii­kaa, jot­tei teip­pi ala su­la­maan. (Har­joi­tus­kap­pa­le en­sin?)

TAL­JA­LAIT­TEEN JOUSI­HAAN KOON VA­LIN­TA

 • Jousi­ha­ka ha­jo­aa mel­kein­pä aina en­sim­mäi­sek­si lu­ki­tuk­ses­taan, eli jousi ha­jo­aa. Kun jousi ei enää pa­lau­du kun­nol­la al­kua­sen­toon, kan­nat­taa se vaih­taa. Ei kui­ten­kaan mak­sa pal­joa.
 • Jousi­haan koon va­lin­nas­sa mer­kit­see oi­keas­taan vain kiin­ni­tet­tä­vän asian reiän pak­suus. Eli jousi­haan tu­li­si pääs­tä liik­ku­maan reiäs­sä hy­vin. Ve­to­lu­juus kyl­lä kes­tää nor­maa­lis­sa sa­li­käy­tös­sä.

HEAD­SET MIK­RO­FO­NIN TUU­LI­SUO­JAN VAIH­TO

 • Head­set -mik­ro­fo­nin tuu­li­suo­jia kan­nat­taa olla aina muu­ta­ma yli­mää­räi­nen mu­ka­na. Var­sin­kin hi­ki­sil­lä oh­ja­tuil­la tun­neil­la tuu­li­suo­ja kas­tuu hies­tä ja syl­jes­tä, jo­ten se on hyvä vaih­taa ajois­sa kui­vaan. Ni­mit­täin hy­vin ylei­nen syy mik­ro­fo­nin rik­kou­tu­mi­seen on sen al­tis­tu­mi­nen kos­teu­del­le. En­sim­mäi­set oi­reet täs­tä on me­tal­li­nen tai sa­mea ääni.
 • Oh­jaa­jil­la oma hen­ki­lö­koh­tai­nen tuu­li­suo­ja on jär­ke­vä rat­kai­su.. pöpöt ei sit­ten ai­na­kaan tuu­li­suo­jan kaut­ta kul­keu­du vää­riin paik­koi­hin.

Yri­tys


Pre­vent­ti Oy

Y-tun­nus: 2850022-6


Kun­toi­lu­vä­li­nei­den maa­han­tuon­ti ja jäl­leen­myyn­ti.

Kun­to­lait­tei­den huol­to -ja kor­jaus­pal­ve­lut

Asia­kas­pal­ve­lu


info@pre­vent­ti.fi

pu­he­lin: 045 7877 9800

Pre­vent­ti Oy All rights re­ser­ved.