unsplash-Su5W0foVywY-me

Pre­vent­ti Oy

Rat­kai­sut kun­to­sa­lil­le

Olem­me lii­kun­ta-alan am­mat­ti­lai­nen, joka tar­jo­aa kun­to­sa­leil­le ja ko­ti­kun­toi­li­joil­le mo­ni­puo­li­set ja koko­nais­val­tai­set pal­ve­lut. Toi­mia­loi­him­me kuu­luu  mm. lii­kun­ta­pal­ve­lui­den myyn­ti ja mark­ki­noin­ti, kun­to­sa­li­lait­tei­den huol­to ja kor­jaus sekä va­rao­sa -ja tar­vi­ke­myyn­ti ja nii­den maa­han­tuon­ti.


Verk­ko­kau­pas­tam­me löy­tyy iso kir­jo tar­vik­kei­ta ja va­rao­sia kun­to­sa­lil­le. Siel­lä voi asioi­da niin yri­tyk­set kuin yk­si­tyis­hen­ki­löt­kin.


Me huo­leh­dim­me, että ti­lat ja lait­teet py­sy­vät kun­nos­sa ja toi­min­nas­sa, jol­loin kun­to­sa­li voi kes­kit­tyä ydin­osaa­mi­seen­sa ja tar­jo­ta asiak­kail­leen laa­duk­kai­ta lii­kun­tae­lä­myk­siä laa­duk­kais­sa puit­teis­sa.


Huol­to­pal­ve­lum­me toi­mii täl­lä het­kel­lä pää­sään­töi­ses­ti Tu­rus­sa, sekä sen lä­hi­kun­nis­sa. Huol­lam­me ja kor­jaam­me lä­hes kaik­kia lai­te­merk­ke­jä ja asia­kas­kun­taam­me kuu­luu kun­to­kes­kuk­sia ja pie­nem­piä kun­to­sa­le­ja. Myös ta­lo­yh­tiöi­den sa­lit, sekä yk­sit­täi­set ko­ti­kun­toi­li­jat käyt­tä­vät pal­ve­lui­tam­me. Lii­an pien­tä tai suur­ta asia­kas­ta ei ole! 

Yri­tys


Pre­vent­ti Oy

Y-tun­nus: 2850022-6


Kun­toi­lu­vä­li­nei­den maa­han­tuon­ti ja jäl­leen­myyn­ti.

Kun­to­lait­tei­den huol­to -ja kor­jaus­pal­ve­lut

Asia­kas­pal­ve­lu


info@pre­vent­ti.fi

pu­he­lin: 045 7877 9800

Pre­vent­ti Oy All rights re­ser­ved.